Clubregels

Clubregels en clubverplichtingen aan de leden

Algemeen
 • Alle spelende leden moeten minstens één keer per seizoen thee maken (maaltijd tussen een wedstrijd).
 • Alle spelers moeten op een willekeurige wedstrijddag ten minste 60 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het veld zijn. Als je er niet op tijd bent, betekent dit dat je niet zal spelen die dag.
 • Van spelers wordt verwacht dat ze helpen bij het voorbereiden van de terreinen op wedstrijddagen zoals het plaatsen van grensvlaggen, het plaatsen van zichtschermen, algemene schoonmaak, enz.
 • Spelers moeten helpen bij het opruimen van de terreinen na afloop van een wedstrijd. Als spelers de terreinen verlaten voordat de wedstrijdmanager heeft aangegeven dat alle taken zijn uitgevoerd, mogen ze de volgende wedstrijd niet spelen.
 • Over het algemeen speelt de club niet tegen niet-geregistreerde spelers. We staan ​​een speler toe om deel te nemen aan één vriendschappelijke wedstrijd als hij/zij wil weten of ze lid willen worden van de club, maar in dit geval zijn ze niet verzekerd en spelen ze op eigen risico. Ze kunnen geen schadevergoeding eisen van de club.
 • De club biedt geen enkele verzekering tegen letsel opgelopen door een speler of schade aan zijn persoonlijke eigendommen of derden. Alle geregistreerde spelers vallen onder de verzekering van de Belgische Cricket Federatie.
Gedrag
 • De club houdt sterk vast aan de Spirit of Cricket, zoals uiteengezet in de wetten.
 • De club tolereert geen enkele vorm van gedrag waardoor de club, tegenstanders, scheidsrechters of de wedstrijd zelf in diskrediet worden gebracht.
 • Van leden wordt verwacht dat ze te allen tijde respect tonen voor medeleden, oppositiespelers en scheidsrechters, zowel op als naast het veld.
 • De club tolereert geen pesterijen of misbruik met betrekking tot ras, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid of religieuze overtuigingen. Er zullen disciplinaire maatregelen worden genomen tegen elk lid dat deze regel overtreedt, al dan niet met uitsluiting van de club.
 • Er is geen plaats voor enige vorm van geweld binnen of buiten het speelveld. Iedereen die betrokken is bij geweld zal worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen die ertoe kunnen leiden dat cricket wordt verboden of uit de club wordt gezet. In dergelijke omstandigheden worden de aangesloten clubs van de BCF op de hoogte gebracht van een dergelijke actie.
 • Leden mogen geen drugs meebrengen op de terreinen van ACC.
 • Het gebruik van drugs of prestatiebevorderende middelen is ten strengste verboden. Een dopingtest kan op elk moment worden uitgevoerd door de relevante autoriteiten. Iedereen die betrapt wordt op het gebruik van verboden drugs zal te maken krijgen met disciplinaire maatregelen.
Financieel
 • Lidmaatschap impliceert betaling van een jaarabonnement plus wedstrijdkosten.
 • Indien een speler de club wil verlaten, kan hij dit doen door de voorzitter of secretaris te informeren en door al zijn/haar schulden te vereffenen. Elke speler die op disciplinaire gronden uit de club wordt ontslagen, moet ook alle financiële verplichtingen nakomen, anders zal de clubleiding geen toestemming geven aan de speler om over te stappen naar een andere club.
 • Leden mogen alleen spelen als alle schulden van voorgaande seizoenen zijn vereffend, behalve in uitzonderlijke omstandigheden die zijn overeengekomen door het volledige clubcomité.
 • Jaarabonnementen voor het lopende seizoen moeten worden betaald door de eerste competitiewedstrijd, anders worden ze opgeschort voor verdere wedstrijden totdat hun jaarabonnement is betaald, behalve in uitzonderlijke omstandigheden die zijn overeengekomen door het volledige clubcomité.
 • Alle nieuwe leden moeten hun jaarabonnement betalen voordat ze mogen spelen.
 • Asielzoekers mogen gratis spelen, maar van hen wordt verwacht dat ze woensdagmiddag naar de club komen om te helpen met grondonderhoud. Als dit niet gebeurt, zal de speler niet in aanmerking komen om te spelen.
Bescherming van persoonsgegevens en AVG

Wanneer persoonsgegevens tijdens het registratieproces aan de club worden doorgegeven, zal de club:

 1. de persoonlijke gegevens niet te verwerken, over te dragen, aan te passen, aan te passen of aan te passen of de openbaarmaking van de persoonlijke gegevens aan derden toe te staan, behalve waar vereist door de Belgische Cricket Federatie voor registratiedoeleinden en indien vereist door leden van het clubcomité om contact op te nemen met het lid bezorgd over de beschikbaarheid van wedstrijden;
 2. het lid onmiddellijk en zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen wanneer hij op de hoogte is van een inbreuk in verband met persoonsgegevens of omstandigheden die kunnen leiden tot een inbreuk in verband met persoonsgegevens, en het lid anderszins te helpen bij het voldoen aan zijn verplichtingen met betrekking tot de kennisgeving, het onderzoek, de beperking en het herstel van een inbreuk op persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zonder dat het lid het recht heeft om de club kosten in rekening te brengen voor dergelijke hulp;
 3. andere leden niet machtigen om de persoonsgegevens van een lid te verwerken anders dan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van het lid, behalve in de omstandigheden vermeld in paragraaf 1 hierboven;
 4. stop met het verwerken van de persoonlijke gegevens van een lid onmiddellijk na de beëindiging of afloop van de aansluiting van het lid bij de club.

Het lid zal de club onmiddellijk op de hoogte stellen als er een klacht, bewering of verzoek wordt ingediend (inclusief door een toezichthouder) met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens van het lid door de club. Het lid zal alle medewerking en assistentie verlenen die de club redelijkerwijs nodig heeft met betrekking tot een dergelijke klacht, bewering of verzoek, inclusief door het verstrekken van volledige details van een dergelijke klacht, bewering of verzoek, samen met een kopie van de persoonlijke gegevens waarop deze klacht betrekking heeft. , bewering of verzoek, binnen twee dagen na ontvangst van het verzoek om dergelijke persoonlijke gegevens of een dergelijke kortere periode om de club in staat te stellen te voldoen aan haar verplichtingen dienaangaande, zonder het lid het recht te geven de club kosten in rekening te brengen voor dergelijke assistentie.

De club belooft om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een ​​veiligheidsniveau te garanderen dat past bij het risico, met name rekening houdend met het risico van onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot de persoonlijke gegevens van een lid.


nl_BENederlands (België)